11 клас11 клас
  Складено до підручника:  «Фізика і астрономія» підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних  закладів  (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)
Автори Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. – 272 с. : іл.  

Розділ І Електродинаміка
Урок 1. Електромагнітна взаємодія.  Закон Кулона.            
Урок 2. Електричне поле. Напруженість електричного поля                 
Урок 3. Розв’язування задач          
Урок 4. Речовина в електричному полі. Провідники і діелектрики в електричному полі           
Урок 5. Робота з переміщення заряду в однорідному електричному полі.
Урок 6. Розв’язування задач             
Урок 7. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів        
Урок 8. Розв’язування задач          
Урок 9. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора.        
Урок 10. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля            
Урок 11. Розв’язування задач        
Урок 12. Контрольна робота №1          
Урок 13. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола.         
Урок 14. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори                 
Урок 15. Розв’язування задач        
Урок 16. Розв’язування задач.                 
Урок 17. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.              
Урок 18. Розв’язування задач        
Урок 19. Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца
Урок 20. Розв’язування задач        
Урок 21.Електричний струм в металах             
Урок 22. Електричний струм у напівпровідниках               
Урок 23. Електричний струм в електролітах. Електролітична дисоціація      
Урок 24. Розв’язування задач        
Урок 25. Електричний струм у газах                
Урок 26. Розв’язування задач        
Урок 27. Контрольна робота №2          
Урок 28. Взаємодія струмів. Магнітне поле.              
Урок 29. Дія магнітного поля.                 
Урок 30. Розв’язування задач        
Урок 31. Електромагнітна індукція         
Урок 32. Розв’язування задач        
Урок 33. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля          
Урок 34. Розв’язування задач        
Урок 35. Лабораторний практикум: Визначення електроємності конденсатора
Урок 36. Лабораторний практикум: Вимірювання ЕРС та внутрішнього опору джерела струму         
Урок 37. Лабораторний практикум: Дослідження явища електромагнітної індукції               
Урок 38. Контрольна робота №3          
Урок 39. Захист навчальних проектів              
Розділ ІІ Коливання і хвилі 
Урок 40. Механічні коливання                
Урок 41. Гармонічні коливання              
Урок 42. Розв’язування задач        
Урок 43. Перетворення енергії в гармонічних коливаннях          
Урок 44. Розв’язування задач        
Урок 45. Маятники.              
Урок 46. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання           
Урок 47. Механічні хвилі               
Урок 48. Розв’язування задач        
Урок 49. Розв’язування задач. Самостійна робота              
Урок 50. Вільні електромагнітні коливання. Формула Томсона  
Урок 51. Розв’язування задач
Урок 52. Змінний струм.       
Урок 53. Розв’язування задач
Урок 54. Активні та реактивні навантаження в електричному колі змінного струму        
Урок 55. Трансформатор      
Урок 56. Розв’язування задач
Урок 57. Електромагнітні хвилі.    
Урок 58. Контрольна робота №4 
Урок 59. Розвиток уявлень про природу світла. Інтерференція світла. 
Урок 60. Розв’язування задач
Урок 61. Дифракція світла   
Урок 62. Розв’язування задач        
Урок 63. Дисперсія світла     
Урок 64. Поляризація світла 
Урок 65. Відбиття й заломлення світла   
Урок 66. Розв’язування задач
Урок 67. Лінзи. Оптичні прилади й системи.    
Урок 68. Розв’язування задач
Урок 69. Лабораторний практикум: Визначення прискорення вільного падіння за допомогою нитяного маятника    
Урок 70. Лабораторний практикум: Визначення довжини світлової хвилі    
Урок 71. Контрольна робота №5 
Урок 72. Захист навчальних проектів   

2018 - 2019 н. р.  
Тема 1. Електричне поле і струм 
Урок 1.  Електричне поле. Напруженість електричного поля. 
Урок 2.  Провідники та діелектрики в електричному полі. Закон Кулона. 
Урок 3.  Розв'язування задач.
Урок 4.  Робота в електричному полі. Потенціал електричного поля. 
Урок 5.  Електроємність. Ємність плоского конденсатора. 
Урок 6 Енергія електричного поля. Вплив електричного поля на живі організми.
Урок 7.  Розв'язування задач.
Урок 8.  Умови виникнення електричного струму. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола.
Урок 9. Розв'язування задач.
Урок 10.  Правила безпечного користування електричними приладами. Лабораторна робота №1: "Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму". 
Урок 11.  Електричний струм у різних середовищах. 
Урок 12.  Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів. Лабораторна робота №2: "Дослідження електричного кола з напівровідниковим діодом".
Урок 13.  Контрольна робота: "Електричне поле і струм".

Тема 2. Електромагнітне поле
Урок 14.  Магнітне поле. Магнітна індукція. 
Урок 15.  Сила Ампера. Взаємодія провідників зі струмом.
Урок 16.  Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Властивості феромагнетиків.  
Урок 17. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. 
Урок 18.  Магнітний потік. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція.
Урок 19.  Розв'язування задач.
Урок 20.  Лабораторна робота №3: "Дослідження явища електромагнітної індукції".
Урок 21 Енергія магнітного поля. Змінний струм. Передача енергії змінного струму. 
Урок 22.  Розв'язування задач.
Урок 23.  Контрольна робота "Електромагнітне поле".

Тема 3. Коливання і хвилі 
Урок 24.  Коливальний рух. Вільні коливання. Вимушені коливання. 
Урок 25.  Розв'язування задач. 
Урок 26.  Математичний маятник. Енергія коливального руху.
Урок 27.  Розв'язування задач.
Урок 28.  Лабораторна робота №4: "Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань".
Урок 29.  Механічні хвилі. Довжина хвилі. Звук.
Урок 30.  Розв'язування задач.
Урок 31.  Коливальний контур. Утворення електромагнітних хвиль.
Урок 32.  Шкала електромагнітних випромінень. Радіохвилі. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.
Урок 33. Розв'язування задач.
Урок 34.  Контрольна робота "Коливання і хвилі".
Урок 35 Коливання в природі та техніці
Тема 4. Хвильова і квантова оптика 
Урок 36. Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах.  Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла.
Урок 37. Швидкість світла. Відбивання світла. Заломлення світла. Закони  заломлення світла.
Урок 38. Дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал.
Урок 39. Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.
Урок 40. Розв'язування задач.
Урок 41. Розв'язування задач. Самостійна робота.
Урок 42. Інтерференція світла та дифракція світлових хвиль.
Урок 43. Лабораторна робота №4 "Спостереження інтерференції та дифракції світла"
Урок 44. Дисперсія світла та поляризація. Спектрометри.
Урок 45.  Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала  Планка. Енергія та імпульс фотона. 
Урок 46.Фотоефект. Досліди О. Г. Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту.
Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.
Урок 47. Люмінесценція. Фотохімічна дія світла.
Урок 48. Розв'язування задач.
Урок 49. Контрольна робота: "Хвильова і квантова оптика".

Тема 5. Атомна та ядерна фізика 
Урок 50. Ядерна модель атома.  Квантові постулати Н. Бора. 
Урок 51. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.
Урок 52. Лабораторна робота №6: "Спостереження неперервного й лінійчатого спектрів речовини."
Урок 53. Склад атомних ядер. Енергія зв’язку атомного ядра.
Урок 54.  Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період піврозпаду. 
Урок 55.  Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.  
Урок 56. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Ядерна енергетика та екологія. 
Урок 57. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. 
Урок 58. Розв'язування задач.
Урок 59. Контрольна робота: "Атомна та ядерна фізика".

Тема 6. Фізичний практикум 
Урок 60. Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями.
Урок 61. Дослідження електричних кіл.
Урок 62. Визначення довжини світлової хвилі.
Урок 63. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника.
Урок 64. Досліджування магнітного поля Землі.Узагальнюючі заняття 
Урок 65. Фізика й науково-технічний прогрес. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.
Урок 66. Сучасні уявлення про будову речовини.

12 коментарів:

 1. Дякую за чудові розробки уроків.

  ВідповістиВидалити
 2. Дуже гарні розробки уроків. Дякую.

  ВідповістиВидалити
 3. Дуже багато вкладено зусиль. Захоплююсь вашим ентузіазмом! Так тримати! Буду пропагувати Ваш блог

  ВідповістиВидалити
 4. Ваша робота вище всіх похвал

  ВідповістиВидалити
 5. Уважаемая коллега! Я вам настоятельно рекомендую перезагрузить все эти файлы с водяным знаком "Розробка викладача Оксани...." Я уже имею печальный опыт публикации своих разработок на платном сайте под чужой фамилией. А ваши разаработки - просто не имею слов выразить своё восхищение!!!!!!!

  ВідповістиВидалити
 6. Уважаемая коллега! Я вам настоятельно рекомендую перезагрузить все эти материалы с водяным знаком "Розробка викладача Оксани..." Я уже имею печальный опыт, когда на платных сайтах публиковались мои работы под чужим именем. Что касается самих разработок - нет слов, это - высший уровень профессионализма!!! Посмотрите, кстати, мои учебные 3д видео на ютубе, я начинаю только и для меня было бы очень важно мнение такого профессионала, как Вы.

  ВідповістиВидалити
 7. або у файлях поставити режим Тільки перегляд і заборонити завантаження у Налаштуваннях блогу

  ВідповістиВидалити
 8. Дякую Вам за чудово організовані матеріали! І дякую, що даєте можливість їх завантажити і особисто використовувати без усіляких водяних знаків або інших обмежень. Це власне і є поширення знань та істенне злужіння освіті. В інтернеті відсутні авторські права і марно їх очікувати. Натомість тут є люди, а в умовах капіталізму люди дякують одне одному грошима. Я скористався Вашими матеріалами і Я хочу за це подякувати. Думаю Я не один, тому прошу Вас встановити якийсь банер на сайті, де люди могли б підтримати Ваш проект грошима, а не роздавати поради в коментарях.

  ВідповістиВидалити
 9. Дякую за розробки. Ви популяризуєте методичні наробки і не обов'язково копіювати . А дописувачам радив би вивчити українську мову і не наслідувати "погані приклади". Грамотність залишає бажати самого кращого. Читайте перед тим як публікувати.

  ВідповістиВидалити
 10. ВАші розробки уроків найкращі.ВИ супер вчитель.Творчого натхнення вам.

  ВідповістиВидалити