10 клас

Календарне планування з фізики 10 клас (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенко О.І.) на 2018 - 2019 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Вступ
Урок 01.  Зародження й розвиток фізики як науки
Урок 02.  Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання.
Невизначеності вимірювань
Урок 03.  Скалярні та векторні величини

Розділ І. Механіка
Частина 1. Кінематика
Урок 04. Основна задача механіки. Абетка кінематики
Урок 05. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху. 
Урок 06. Графічне зображення прямолінійного рівномірного руху.
Урок 07. Розв'язування задач
Урок 08. Відносність механічного руху.Закони додавання переміщень і швидкостей.
Урок 09. Розв'язування задач
Урок 10. Нерівномірний  механічний рух.Середня швидкість.
Урок 11. Розв'язування задач.
Урок 12. Рівноприскорений прямолінійний рух. 
Урок 14Розв'язування задач
Урок 15. Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху.
Урок 16. Вільне падіння.
Урок 17. Розв'язування задач. 
Урок 18. Криволінійний рух .
Урок 19. Розв'язування задач.
Урок 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу.  
Урок 21. Розв'язування задач
Урок 22.Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу.
Урок 23.Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 24. Контрольна робота № 1 
                                             
                                         Частина 2. Динаміка
Урок 25. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
Урок 26. Сила. Маса. Другий закон Ньютона        
Урок 27. Третій закон Ньютона.
Урок 28. Розв'язування задач.
Урок 29. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Закон всесвітнього тяжіння.
Урок 30. Розв'язування задач
Урок 31. Рух у полі  земного тяжіння.
Урок 32. Розв'язування задач
Урок 33. Лабораторна робота № 3.Дослідження руху тіла, кинутого  горизонтально.
Урок 34. Сила пружності. Вага тіла
Урок 35. Лабораторна робота № 4.Вимірювання коефіцієнта пружності.
Урок 36. Розв'язування задач.
Урок 37. Сила тертя.
Урок 38. Розв'язування задач
Урок 39. Лабораторна робота №5. Вимірювання коефіцієнта тертя.
Урок 40. Рух тіла під дією кількох сил.
Урок 41. Розв'язування задач.
Урок 42. Розв'язування задач.
Урок 43. Розв'язування задач.
Урок 44. Контрольна робота № 2 
Урок 45. Рівновага тіл. Момент сили.
Урок 46. Лабораторна робота №6. Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил.
Урок 47. Розв'язування задач.
Урок 48. Лабораторна робота № 7. Визначення центра мас плоскої фігури
Урок 49. Розв'язування задач. Самостійна  робота.
Урок 50. Механічна робота. Потужність
Урок 51. Розв'язування задач.
Урок 52. Потенціальна енергія. Кінетична енергія. Закон збереження механічної енергії
Урок 53. Розв'язування задач
Урок 54. Розв'язування задач
Урок 55. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення
Урок 56. Розв'язування задач  на закон збереження імпульсу тіла.
Урок 57. Лабораторна робота №8. Дослідження пружного удару двох тіл.
Урок 58. Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 59. Контрольна робота № 3  
Урок 60. Межі застосування законів класичної механіки. Основні положення СТВ
Релятивістський закон додавання швидкостей.
Урок 61. Просторові та часові  властивості  фізичного світу.
Урок 62. Розв'язування задач
Урок 63. Захист учнівських проектів
Урок 64. Захист учнівських проектів

Розділ ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка
Частина 1. Молекулярна фізика
Урок 65. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії  
Урок 66. Розв'язування задач     
Урок 67. Рух і взаємодія молекул       
Урок 68. Основне рівняння МКТ ідеального газу 
Урок 69  Температура. Температурна шкала Кельвіна   
Урок 70. Розв'язування задач     
Урок 71. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси     
Урок 72. Розв'язування задач     
Урок 73. Розв'язування задач     
Урок 74. Лабораторна робота № 9. Дослідження  одного з ізопроцесів.(ізотермічного процесу)   
Урок 75. Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи    
Урок 76. Контрольна робота № 4

Частина 2. Основи термодинаміки
Урок 77Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії     
Урок 78. Робота ідеального газу в термодинаміці.
Урок 79. Розв'язування задач.    
Урок 80. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес   
Урок 81. Розв'язування задач.    
Урок 82. Напрямок теплових процесів.Другий закон термодинаміки.Ентропія.  
Урок 83.  Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи
Урок 84. Контрольна робота № 5

Частина 3. Властивості твердих тіл, рідин та газів
Урок 85. Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.
Кипіння    
Урок 86. Тепловий баланс. Розвязування задач    
Урок 87. Розв'язування задач.             
Урок 88. Лабораторна робота №10.Визначення  питомої  теплоємності  тіла.     
Урок 89.  Вологість повітря. Точка роси.      
Урок 90.  Вимірювання відносної вологості повітря.      
Урок 91.  Розв'язування задач.    
Урок 92.  Поверхневий натяг рідини.   
Урок 93.  Розв'язування задач.    
Урок 94.  Лабораторна робота № 11. Вимірювання поверхневого натягу рідини 
Урок 95.  Змочування. Капілярні явища.       
Урок 96.  Розв'язування задач.    
Урок 97.  Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.
Рідкі кристали    
Урок 98. Механічні властивості твердих тіл
Урок 99. Розв'язування задач     
Урок 100. Лабораторна робота №12.Визначення модуля пружності різних речовин.     
Урок 101. Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи    
Урок 102. Контрольна робота № 6 
Урок 103. Захист учнівських проектів  
Урок 104. Захист учнівських проектів  
Урок 105.  Підсумковий урок
Підручники:

Рік: 2018

Використана література:
  • Фізика і астрономія 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/ Т. Засєкіна, Д. Засєкін. 
  • Фізика. 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/ В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий 
  • Фізика. 10 кл.: підручн. для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту/ Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев. - Х.: Гімназія, 2010. - 272 ст.: іл.
  • Фізика. 10 кл.: розробки уроків: рівень стандарту/ Л. А. Кирик.
  • Фізика 10 кл.: Комплексний зошит контролю знань/Рівень стандарту/Божинова Ф.Я

Тема 1. Вступ. Кінематика 
Урок 01.  Зародження й розвиток фізики як науки. Методи наукового пізнання.
Урок 02. Вимірювання. Математика - мова фізики.
Урок 03. Механічний рух та його види. Відносність механічного руху.  
Урок 04.  Рівномірний прямолінійний рух. Графіки рівномірного руху. 
Урок 05   Рівноприскорений рух. Графіки руху.
Урок 06.  Розв'язування задач.
Урок 07. Лабораторна робота №1: "Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху".
Урок 08.  Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
Урок 09.  Розв'язування задач.
Урок 10.  Рівномірний рух тіла по колу.
Урок 11.  Розв'язування задач.
Урок 12.  Контрольна робота №1: "Вступ. Кінематика".
Тема 2. Динаміка. Сили в механіці 
Урок 13.  Механічна взаємодія. Види сил у механіці.
Урок 14.  Закони Ньютона та межі їх застосування.
Урок 15.  Розв'язування задач. 
Урок 16. Закон всесвітнього тяжіння. Штучні супутники Землі.
Урок 17.  Розв'язування задач.
Урок 18.  Вага тіла, невагомість. 
Урок 19.  Розв'язування задач.
Урок 20.  Лабораторна робота №2: "Вимірювання сил". 
Урок 21. Рух тіла під дією кількох сил.
Урок 22.  Розв'язування задач.  
Урок 23.  Розв'язування задач. 
Урок 24. Контрольна робота"Динаміка. Сили в механіці".

Тема 3. Закони збереження в механіці. 
Релятивістська механіка 
Урок 25. Основи статики. 
Урок 26.  Розв'язування задач. 
Урок 27.  Лабораторна робота №3: "Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил".  
Урок 28.  Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
Урок 29.  Розв'язування задач.
Урок 30.  Механічна робота і потужність. Закон збереження механічної енергії.
Урок 31.  Розв'язування задач. 
Урок 32.  Самостійна робота. 
Урок 33.  Основні положення спеціальної теорії відносності. 
Урок 34.  Розв'язування задач.
Урок 35.  Контрольна робота №3: "Закони збереження в механіці. Релятивістська механіка".
Тема 4. Основи МКТ. Ізопроцеси  
Урок 36.  Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування.
Урок 37.  Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.
Урок 38.  Основне рівняння МКТ.
Урок 39.  Ізотермічний процес. Закон Бойля-Маріотта.
Урок 40.  Лабораторна робота №4: "Дослідження ізотермічного процесу".
Урок 41.  Ізобарний процес. Закон Гей-Люссака.Абсолютна шкала температур
Урок 42 Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.
Урок 43.  Розв'язування задач
Урок 44.  Контрольна робота № 4: "Властивості газів, рідин, твердих тіл".

Тема 5. Властивості газів, рідин, твердих тіл 
Урок 45. Пароутворення та конденсація. Насичена пара і ненасичена пара.
Урок 46.  Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.
Урок 47. Розв'язування задач.
Урок 48.  Лабораторна робота №5: "Вимірювання відносної вологості повітря".
Урок 49. Поверхневий натяг. Капілярність.
Урок 50. Розв'язування задач.
Урок 51. Властивості твердих тіл. 
Урок 52. Механічні деформації.
Урок 53. Розв'язування задач.
Урок 54. Контрольна робота №5: "Властивості газів, рідин, твердих тіл".

Тема 6. Основи термодинаміки 
Урок 55. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.
Перший закон термодинаміки. Робота термодинамічного процесу.
Урок 56. Розв'язування задач.
Урок 57. Теплові машини. Холодильна машина.
Урок 58. Розв'язування задач
Урок 59. Розв'язування задач
Урок 60. Контрольна робота №6:"Основи термодинаміки".
Тема 7. Фізичний практикум 
Урок 61. Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння.
Урок 62. Визначення модуля пружності речовини.
Урок 63. Вивчення одного з ізопроцесів.
Урок 64. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.
Урок 65. Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.

2 коментарі: